Η τοπική ώρα στο Τιμπού (θερινή) Πουνάκα (χειμερινή) σε πλήρη οθόνη GR