Hora local en Praia
Praia
: :
Synchronisation via 3669...
Praia UTC Hora
-01 (-01)