Time in Farmington

Farmington
: :
Synchronisation via 3669...
Farmington UTC Time - 4 h
EDT (Eastern Daylight Time)